< >
 • logo Salomon
 • logo Reebok
 • logo Puma
 • logo Nike
 • logo New Balance
 • logo Merrell
 • logo Lomer
 • logo KangaROOS
 • logo Converse
 • logo Columbia
 • logo Colmar
 • logo CMP
 • logo Adidas

Promocje i nowości
na Twoim e-mailu. Dopisz się!

 • Regulamin
 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRAWA KONSUMENCKIEGO

Z DNIEM 25.12.2014 OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN

 

NOWY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ebutex.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny www.ebutex.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

P. H. „BUTEX”,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ebutex.com.

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.ebutex.com, prowadzony jest przez

P. H. „Butex”; ul. Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.)warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych do obsługi strony sklepu.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P. H. „Butex”. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.ebutex.com/regulamin-cms-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji, jest zapoznanie się z regulaminem  lub rejestracja w  serwisie.

3.2.  Klient niezarejestrowany w serwisie wraz z dokonaniem zakupu akceptuje niniejszy regulamin.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. P. H. „Butex” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P. H. „Butex”. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P. H. „Butex”.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody       P. H. „Butex”.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P. H. „Butex”,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebutex.com, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia

z  P. H. „Butex”, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje trzy wiadomości e-mail zatytułowane;

4.7.1. "Zamównienie przyjęte", które jest generowane automatycznie.

4.7.2. "Zamówienie w trakcie realizacji", w którym są podane; numer konta i informacje o wysyłce towaru. Podczas tego etapu klient, który jako metodę płatności wybrał przelew jest zobowiązany przelać należność na konto podane w wiadomości e-mail.

4.7.3. "Zamówienie zrealizowane" oznacza, że paczka została już wysłana.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Wszelkie zmiany rozmiarów i kolorów zamawianego produktu należy zgłaszać drogą mailową, wszelkie inne zmiany mogą zostać nie odnotowane przez obsługę sklepu.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą polską.

 

Wpłata na konto: 15 zł

Płatność przy odbiorze: 20 zł

Wpłata na konto: 14 zł

Płatność przy odbiorze: 18 zł 

List polecony: 9 zł

 

Wpłata na konto: 15 zł

Płatność przy odbiorze: 19 zł

 

Wpłata na konto: 17 zł

Płatność przy odbiorze: 21zł

 

Wpłata na konto: 16 zł

Płatność przy odbiorze: 19 zł

 

Wpłata na konto: 13 zł

Płatność przy odbiorze: 15 zł


Przy wyborze wysyłki listem poleconym, płatność wyłącznie na konto.

Wysyłka listem ekonomicznym dotyczy wyłącznie akcesorii o małych gabarytach tj.: portfeli,czapek, skarpet,rękawiczek.

 

5.3. Termin realizacji dostawy w dniach roboczych wynosi od 24 do 48 godzin. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane w kolejny dzień roboczy. 

5.3.1. Firma P.H. "BUTEX" nie bierze odpowiedzialności za realizację zamówienia ze strony firmy kurierskiej, czy też Poczty Polskiej.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebutex.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

(z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego Credit Agricole: 63 1940 1076 3099 8076 0000 0000,

b.) płatnością gotówką przy odbiorze,

c.) osobiście(w siedzibie Firmy-płatność gotówką).

6.3. Firma P.H."BUTEX" zaznacza, że potwierdzeniem dokonanej płatności jest jej zaksięgowanie na koncie bankowym. Przesłanie w formie elektronicznej, tj. wiadomości e-mail kopii potwierdzenia przelewu nie jest uznawane.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres P.H. „Butex” Ryszard Kustra,

ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "sklep Internetowy", podany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną (np. w formie mailowej) i wysyłając je na adres  sklep@ebutex.pl w terminie 14 dni.

7.2. Termin odstąpienia od umowy, 14-dniowy liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta

i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (nadruki na odzieży, trofea, medale);

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

P. H. „Butex” Ryszard Kustra, ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Dział Internetowy".

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7. Protokół odstąpienia od umowy możesz pobrać TUTAJ

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. P.H.„Butex” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: e-mail: sklep@ebutex.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. P.H.„Butex” nie jest producentem towarów.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. P.H.„Butex” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.H.„Butex” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

P.H.„Butex” Ryszard Kustra, ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl, e-mailowo pod adres sklep@ebutex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. P.H.„Butex” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6.Reklamacje dotyczące różnicy wyglądu produktów zamówionych z otrzymanymi, w szczególności różnic odcieni i barw, jakie wynikają z różnic ustawień parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

9.7. Klient może zgłosić niezgodność produktu z umową (dalej jako: "reklamacja") w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki z produktem i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności z umową w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
-  wad fabrycznych,
-  uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
-  niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
-  każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.

9.8. Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
- zwrot pieniędzy za produkt i transport,
- dostarczenie nowego produktu,
- naprawienie produktu,
- odrzucenie reklamacji.

9.9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.10. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.11. Protokół reklamacyjny można pobrać klikając TUTAJ

 

X. Ochrona danych osobowych

 

10.1. Dokonanie zakupu za pośrednictwem serwisu www.ebutex.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

10.2. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów zawartej zgodnie z Regulaminem.

10.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

10.4. Klient ma prawo zwrócić się z prośbą o modyfikację lub usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie Sprzedawcę.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.„Butex”, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.„Butex” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE DO DNIA 24.12.2014

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ebutex.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny www.ebutex.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

P. H. „BUTEX”  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ebutex.com.

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.ebutex.com, prowadzony jest przez        P. H. „Butex”; ul. Dworskiego 2; 37-700 Przemyśl.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych do obsługi strony sklepu.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P. H. „Butex” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.ebutex.com/regulamin-cms-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji, jest zapoznanie się z regulaminem  lub rejestracja w  serwisie.

3.2.  Klient niezarejestrowany w serwisie wraz  z dokonaniem zakupu akceptuje niniejszy regulamin.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. P. H. „Butex” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym,                               w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P. H. „Butex”. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P. H. „Butex”.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody       P. H. „Butex”.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P. H. „Butex”,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebutex.com, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia

z  P. H. „Butex”, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje trzy wiadomości e-mail zatytułowane;

4.7.1. "Zamównienie przyjęte", które jest generowane automatycznie.

4.7.2. "Zamówienie w trakcie realizacji", w którym są podane; numer konta i informacje o wysyłce towaru. Podczas tego etapu klient, który jako metodę płatności wybrał przelew jest zobowiązany przelać należność na konto podane w wiadomości e-mail.

4.7.3. "Zamówienie zrealizowane" oznacza, że paczka została już wysłana.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Wszelkie zmiany rozmiarów i kolorów zamawianego produktu należy zgłaszać drogą mailową, wszelkie inne zmiany mogą zostać nie odnotowane przez obsługę sklepu.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą polską.

 

Wpłata na konto: 14 zł

Płatność przy odbiorze: 16 zł

Wpłata na konto: 14 zł

Płatność przy odbiorze: 18 zł 

List polecony: 8 zł

Wysyłka listem poleconym dotyczy wyłącznie akcesorii o małych gabarytach tj.: portfeli,czapek, skarpet,rękawiczek.

Przy wyborze wysyłki listem poleconym, płatność wyłącznie na konto.

5.3. Termin realizacji dostawy w dniach roboczych wynosi od 24 do 48 godzin. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane w kolejny dzień roboczy. 

5.3.1. Firma P.H. "BUTEX" nie bierze odpowiedzialności za realizację zamówienia ze strony firmy kurierskiej, czy też Poczty Polskiej.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebutex.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

(z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego Credit Agricole: 63 1940 1076 3099 8076 0000 0000,

b.) płatnością gotówką przy odbiorze,

c.) osobiście(w siedzibie Firmy-płatność gotówką).

6.3. Firma P.H."BUTEX" zaznacza, że potwierdzeniem dokonanej płatności jest jej zaksięgowanie na koncie bankowym. Przesłanie w formie elektronicznej, tj. wiadomości e-mail kopii potwierdzenia przelewu nie jest uznawane.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres

P.H. „Butex” Ryszard Kustra,ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl            z dopiskiem "sklep Internetowy", podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin odstąpienia od umowy, 14-dniowy liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta

i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (nadruki na odzieży, trofea, medale);

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

P. H. „Butex” Ryszard Kustra, ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl    z dopiskiem "Dział Internetowy".

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. P.H.„Butex” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: e-mail: sklep@ebutex.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. P.H.„Butex” nie jest producentem towarów.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. P.H.„Butex” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.H.„Butex” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

P.H.„Butex” Ryszard Kustra, ul. Aleksandra Dworskiego 2, 37-700 Przemyśl, e-mailowo pod adres sklep@ebutex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. P.H.„Butex” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6.Reklamacje dotyczące różnicy wyglądu produktów zamówionych z otrzymanymi, w szczególności różnic odcieni i barw, jakie wynikają z różnic ustawień parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

9.7. Protokół reklamacyjny można pobrać klikając TUTAJ

 

X. Ochrona danych osobowych
 
10.1. Dokonanie zakupu za pośrednictwem serwisu www.ebutex.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
10.2. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów zawartej zgodnie z Regulaminem.
10.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
10.4. Klient ma prawo zwrócić się z prośbą o modyfikację lub usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie Sprzedawcę.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.„Butex”, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.„Butex” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

 

 

Ładowanie...
facebook

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies.Więcej informacji

Zamknij